Przejdź do treści

Program Czyste Powietrze – co warto o nim wiedzieć? Dla kogo oraz na co przysługuje dotacja

Program Czyste Powietrze to obecnie największe wsparcie finansowe dla właścicieli i współwłaścicieli budynków na przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Głównym jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które przedostają się tam za sprawą spalania niskiej jakości paliw w starych piecach. Kolejny to poprawa efektywności energetycznej budynków. Program Czyste Powietrze funkcjonuje […]

Program Czyste Powietrze to obecnie największe wsparcie finansowe dla właścicieli i współwłaścicieli budynków na przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Głównym jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które przedostają się tam za sprawą spalania niskiej jakości paliw w starych piecach. Kolejny to poprawa efektywności energetycznej budynków.

Program Czyste Powietrze funkcjonuje od 2018 roku i według założeń potrwa do 2029 roku. W jego budżecie założono aż 103 mld zł. Obecnie dzięki programowi można otrzymać maksymalne wsparcie w wysokości do 135 000 zł. Nowe warunki mają ułatwić cały proces i jeszcze bardziej zachęcać od wymiany pieców, termomodernizacji budynków, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz zakładania pomp ciepła. Branża OZE ma się w Polsce bardzo dobrze, a możliwość skorzystania ze sporego dofinansowania przyniesie jeszcze większe zainteresowanie nowymi instalacjami.

Spis treści:

Projekt Czyste Powietrze – dlaczego powstał?

Powietrze, którym oddychamy, niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o jego jakość. Zwłaszcza w sezonie grzewczym pojawiają się liczne alarmy smogowe, które przestrzegają przed zbyt długim przebywaniem na zewnątrz. Projekt Czyste Powietrze ma przyspieszyć niezbędne zmiany, dzięki którym ta sytuacja ulegnie poprawie. Finansowe wsparcie ma sprawić, że tempo wymiany starych pieców wzrośnie i szybciej będziemy mogli cieszyć się czystym powietrzem. Program przynosi zatem korzyści dla wszystkich, nie tylko dla bezpośrednich beneficjentów.

Bardzo ważne jest dotarcie z informacjami nt. Programu do jak największej liczby mieszkańców, zwłaszcza na terenach najbardziej zanieczyszczonych. Firmy z branży OZE w tych szczególnych czasach odegrają istotną rolę i z pewnością przyczynią się do szybszego tempa transformacji. Jest to także bardzo dobra wiadomość dla osób chcących związać swoją karierę zawodową z branżą OZE. Niewątpliwie w najbliższym czasie ofert – np. dla przedstawicieli handlowych – nie zabraknie.

Dofinansowanie Czyste Powietrze – to warto wiedzieć

Do końca 2022 roku z Programu Czyste Powietrze skorzystało przeszło 500 tys. gospodarstw domowych, a wnioski opiewają na ponad 10 mld zł. W programie Czyste Powietrze poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodu na jednego członka rodziny w danym gospodarstwie domowym. Tym sposobem osoby o niższym dochodzie otrzymają najwyższe wsparcie. Ponadto na najwyższe dofinansowanie mogą liczyć osoby, które w swoich przedsięwzięciach uwzględniają montaż instalacji fotowoltaicznej. Progi dofinansowania od 2023 roku wynoszą (w porównaniu do wcześniejszych możliwości):

 • podstawowy poziom dofinansowania – maksymalny poziom dopłaty wzrósł z 30 tys. zł do 60 tys. zł;
 • podwyższony poziom dofinansowania – dofinansowanie wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł;
 • najwyższy poziom dofinansowania – maksymalne dofinansowanie wzrośnie z 79 tys. zł do 135 tys. zł.

Z Programu Czyste Powietrze można skorzystać na trzy sposoby. Są to:

 • dotacja,
 • dotacja z prefinansowaniem (prefinansowanie może wynieść do 50% maksymalnej kwoty dotacji),
 • kredyt z dotacją.

Program Czyste Powietrze po nowemu

Wraz z nadejściem nowego roku nastąpiły zmiany w dotychczasowych zasadach funkcjonowania Programu Czyste Powietrze. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił ich wejście w życie z dniem 3 stycznia 2023 r. Zmienione zostały progi dochodowe oraz maksymalna wysokość dofinansowania. Zmiany zostały podyktowane szybkich wzrostem cen zakupu i montażu urządzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie i koniecznością dostosowania wysokości dofinansowania do realnych kosztów.

Progi dochodowe Programu Czyste Powietrze wynoszą obecnie:

 • w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania dochód roczny nie może przekraczać kwoty 135 000 zł;
 • w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W drugim i trzecim przypadku konieczne będzie przedłożenie odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego uzyskiwane dochody. Zaświadczenie to wydawane jest odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania beneficjenta, oczywiście na wniosek zainteresowanego.

Nowością w Programie jest konieczność wykonania audytu energetycznego, na który można jednak otrzymać 100% dofinansowania (1200 zł). Dzięki audytowi otrzymamy informację o całkowitych potrzebach energetycznych naszego budynku. Dowiemy się jakiego rodzaju ocieplenia wymaga i jaki sposób ogrzewania będzie najkorzystniejszy. Oznacza to także więcej pracy dla przedstawicieli handlowych zajmujących się profesjonalnym doradztwem i sprzedażą pomp ciepła oraz fotowoltaiki.

Zgodnie z nowymi zasadami wprowadzono także możliwość złożenie ponownego wniosku do Programu. W przypadku, gdy otrzymaliśmy już dofinansowanie do wymiany źródła ciepła, możemy wnioskować o dofinansowanie do ocieplenia domu.

Ostatnią z wprowadzonych zmian jest możliwość ubiegania się o specjalny kredyt bankowy z dotacją, dzięki któremu będzie można częściowo pokryć zobowiązania wynikające z inwestycji rozpoczętych do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Dotychczas było to możliwe od dnia złożenia wniosku. Aktualna lista banków biorących udział programie znajduje się na oficjalnej stronie internetowej programu Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze – dla kogo i na co?

Każdy kto spełnia wymagane kryteria może skorzystać z rządowego wsparcia. Tym bardziej, że Program Czyste Powietrze dofinansowanie zakłada na szereg inwestycji, takich jak:

 • dopłata do ocieplenia domu, w tym zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych;
 • wymiana źródła ciepła z modernizacją co i cwu (pompa ciepła, kotłownia gazowa, piec na pellet drzewny, piec zgazowujący drewno);
 • zakup i montaż wentylacji z rekuperacją;
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Dotacja Czyste Powietrze – warunki inwestycji

Dofinansowanie uzależnione jest od złożenia odpowiedniego wniosku, którego rozpatrzeniem zajmie się WFOŚiGW. Jak rozpocząć starania o jego przyznanie w ramach programu Czyste Powietrze? Wniosek można złożyć zarówno przed wykonaniem konkretnego zadania, jak i już po zakończeniu inwestycji. Na realizacje inwestycji mamy dokładanie 30 miesięcy.

Dotacja Czyste Powietrze dla nowych domów możliwa jest w przypadku określonych zakupów i inwestycji, jednak pod pewnymi warunkami. Budynek musi spełniać specjalistyczne wymogi dla przegród, które zostały określone w rozporządzeni Ministra Infrastruktury.

Program Czyste Powietrze – jak wnioskować?

W programie Czyste Powietrze wniosek można złożyć na kilka sposobów: samodzielnie za pośrednictwem rządowego programu gov.pl lub w urzędzie gminy, który zawarł stosowane porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy pomocy Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). W przypadku zaciągania kredytu na realizację inwestycji w banku biorącym udział w programie, wniosek o dofinansowanie składamy również w banku. Co ważne, składanie wniosku jest zupełnie bezpłatne.

Wniosek Czyste Powietrze do pobrania dostępny jest w GWD i tam też powinien zostać wypełniony. Jeżeli jednak beneficjent nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, powinien wypełniony i zatwierdzony w systemie wniosek wydrukować i podpisać odręcznie. Papierowy wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami należy przesłać pocztą do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze 2022 – podsumowanie

Rok 2022 przyniósł wiele inwestycji, ale i wprowadził pewne zmiany w funkcjonowaniu Programu. Jedną z zasadniczych zmian w obowiązujących zasadach Programu Czyste Powietrze, było wprowadzenie w lipcu 2022 roku prefinansowania jako odpowiedź na wielokrotnie zgłaszany problem finansowania inwestycji. Dotychczas pieniądze można było otrzymać jedynie na inwestycje już zrealizowane i opłacone, co dla wielu gospodarstw domowych stanowiło barierę nie do przejścia. Dofinansowanie Czyste Powietrze, zwłaszcza w podwyższonym poziomie dofinansowania, to ogromne środki, bo sięgające aż 90% kosztów inwestycji. Jednak nie każdy mógł sobie pozwolić na ponoszenie tak dużych wydatków z domowego budżetu. Wprowadzenie prefinansowania, czyli przedpłaty, miało na celu pomoc osobom o najniższych dochodach.

Jak wygląda prefinansowanie? Jest to wypłata określonej części lub nawet całości przyznanego dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy danego przedsięwzięcia. Wymaga to oczywiście zawarcia stosownej umowy, której wzór znajdziemy na stronie internetowej Programu. Wniosek o prefinansowanie składamy również za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie drogą elektroniczną. Wykonawca naszego zlecenia również powinien spełniać odpowiednie wymogi. Najważniejszy to działanie co najmniej rok na rynku i posiadanie doświadczenia w realizowaniu inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze. Należy udokumentować co najmniej 5 takich realizacji, dlatego szukając wykonawcy, warto wybierać firmy pewne i doświadczone.

Program Czyste Powietrze dofinansowanie – jak rozliczyć?

Rozliczając dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, składamy tzw. wniosek o płatność. W ramach jednego wniosku jesteśmy zobowiązani do przedłożenia wszystkich faktur i niezbędnych dokumentów, zawierających wszystkie koszty pochodzące z danej kategorii. Całość musi być zgodna z rzeczowo-finansowym zakresem przedsięwzięcia. Podstawą rozliczenia są oczywiście wszelkie dokumenty księgowe, stanowiące dowody zakupów i opłaty za wykonanie konkretnej usługi.

Warunki rozliczenia są dokładnie opisane w umowie, przy czym możemy rozłożyć wypłatę dotacji na maksymalnie trzy etapy. Ostatni wniosek o płatność musimy złożyć do 30 dni od terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Z kolei wymiana pieca Czyste Powietrze, rozliczenie takiej wymiany, wymaga potwierdzenia wymiany starego źródła ciepła niespełniającego obowiązujących wymogów. W tym celu należy przedstawić dokumenty potwierdzające likwidację urządzenia.

Wszystko to wydaje się nieco skomplikowane? W razie potrzeby na każdym etapie można otrzymać specjalistyczną pomoc, zarówno w urzędach miasta czy gminy, w których utworzono specjalne Punkty Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze,  jak i w firmach zajmujących się wspomnianą tematyką.

Szybka aplikacja